เทคนิคการไขปริศนา
Sudoku เบื้องต้น

 

จัดทำโดยกลุ่ม  ชั้น ม.6/1

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

 

เสนอครู สมบัติ  สัณหรัติ

 

คำนำ

            โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวถึงเทคนิคการไขปริศนา Sudoku เบื้องต้น  สามารถนำไปใช้ในการแก้ปริศนาเกม Sudoku ได้ โครงงานเล่มนี้ได้เผยแพร่เทคนิคการเล่นซึ่งได้มาจากสมาชิกในกลุ่มนำมาสรุปเป็นเทคนิคที่ได้ในโครงงานเล่มนี้   ซึ่งเทคนิคการเล่นในโครงงานเล่มนี้เป็นเทคนิคเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้เพิ่งหัดเล่นเกม Sudoku   

            ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                             หน้า

 

คำนำ                                                                                                                         

สารบัญ                                                                                                                       

บทคัดย่อโครงงาน                                                                                                      1

ตารางการดำเนินงาน                                                                                                   3

ผลการศึกษา                                                                                                                3

สรุปผลและอภิปรายผล                                                                                               18

บรรณานุกรม                                                                                                               19       

แบบประเมิน                                                                                                               20

ชื่อสมาชิกในกลุ่ม                                                                                                       23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์

หัวข้อ  การศึกษาเรื่อง  เทคนิคการไขปริศนา Sudoku เบื้องต้น

ความเป็นมา   

                การศึกษาเรื่องเทคนิคการไขปริศนา Sudoku เบื้องต้นมีความเป็นมาโดยย่อคือ  เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกสมาธิ และเผยแพร่การเล่น อีกทั้งวิชาคณิตศาสตร์เป็นนามธรรรม ยากต่อการเข้าใจในรูปธรรม จึงมีนักคิดหลายคนพยายามจัดหาและสร้างรูปแบบต่างๆเช่น สื่อการเรียนรู้ เกม จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อประกอบการอธิบายให้ผู้เรียนมีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  กลุ่มทำงานมีความเห็นว่ายากต่อการเข้าใจ  จึงวางแผนร่วมกันที่จะศึกษาหารูปแบบและนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีวิชาคณิตศาสตร์ด้ย กลุ่มทำงนจึงเสนอทำโครงงานนี้

จุดประสงค์

1.             เพื่อศึกษาวิธีการเล่นและเทคนิคต่างๆ

2.             เพื่อนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.         ภาษาไทย   เรื่อง  การใช้ภาษาไทย  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

2.         คณิตศาสตร์

วิธีการดำเนินงาน

1.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนร่วมกันบันทึกลงตัวร่างบทคัดย่อโครงงานเสนอต่อครูประจำวิชา เพื่อความเห็นชอบและตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงมือดำเนินงาน

2.             กลุ่มทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการทางสถิติจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น ห้องสมุด สื่อและสิ่งพิมพ์รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต บันทึกข้อมูลลงแฟลชไดรฟ์

3.             กลุ่มทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลหรือสร้างสื่อที่จำเป็นประกอบการนำเสนอโครงงาน แล้วเสนอต่อครูประจำวิชา

4.             กลุ่มทำงานนำเสนอโครงงานต่อที่ประชุมในห้องเรียน ตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์และให้ครู,เพื่อนและผู้ปกครอง ประเมินผลการทำโครงงานของกลุ่มทำงานโดยใช้แบบประเมิน3ชุด

5.             กลุ่มทำงานจัดพิมพ์ข้อมูลเอกสารโครงงานและสื่อประกอบต่างๆจำนวน 1 เล่ม พร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             สามารถเรียนรู้เรื่องการเล่นซูดูกุขั้นพื้นฐาน

2.             สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.             ประชุมและแบ่งหน้าที่

1  วัน

รวีวรรณ

2.             สืบหาข้อมูลวิธีการเล่นซูโดกุ

2  วัน

ณัฐชา,เจนจิรา

3.             รวบรวมข้อมูล

1 วัน

อรสา,ภาอรุณ

4.             จัดทำรูปเล่มรายงาน

3 วัน

รวีวรรณ,ดารารัตน์,อุบลวรรณ

5.             จัดทำสื่อนำเสนอ

3 วัน

เจนจิรา

6.             นำเสนอในชั้นเรียน

1 คาบเรียน

เจนจิรา,ณัฐชา

7.             รวบรวมผลการประเมินการนำเสนอจากผู้ฟัง

10 นาที

ทุกคนในสมาชิกในกลุ่ม

 

ผลการศึกษา จากแหล่งข้อมูลมีดังนี้

สรุปกฏกติกาได้ 3 ข้อดังนี้

ตาราง 4 x 4

1. ตัวเลขที่เติมในแนวนอน              ต้องเติมเลข 1-4 และต้องไม่ซ้ำกัน

2. ตัวเลขที่เติมในแนวตั้ง                   ต้องเติมเลข 1-4 และต้องไม่ซ้ำกัน

3. ทุกตารางย่อย 2 x 2                        ต้องเติมเลข 1-4 และต้องไม่ซ้ำกัน

ตาราง 6 x 6

1. ตัวเลขที่เติมในแนวนอน              ต้องเติมเลข 1-6 และต้องไม่ซ้ำกัน

2. ตัวเลขที่เติมในแนวตั้ง                   ต้องเติมเลข 1-6 และต้องไม่ซ้ำกัน

3. ทุกตารางย่อย 2 x 3                        ต้องเติมเลข 1-6 และต้องไม่ซ้ำกัน

ตาราง 9 x 9

1. ตัวเลขที่เติมในแนวนอน              ต้องเติมเลข 1-9 และต้องไม่ซ้ำกัน

2. ตัวเลขที่เติมในแนวตั้ง                   ต้องเติมเลข 1-9 และต้องไม่ซ้ำกัน

3. ทุกตารางย่อย 3 x 3                        ต้องเติมเลข 1-9 และต้องไม่ซ้ำกัน

 

 

 

 

เทคนิคการไขปริศนา Sudoku เบื้องต้น

                เทคนิคนี้เป็นเทคนิคในการเล่นเบื้องต้น ซึ่งเหมาะกับผู้ที่พึ่งหัดเล่น

เริ่มต้น มารู้จักกับ Row, Column และ Box กันก่อน

 

 

จะใช้โจทย์ตารางนี้เป็นตัวอย่างในการใช้เทคนิคการไขปริศนา Sudoku เบื้องต้น  ซึ่งโจทย์ตารางนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป

ค่อย ๆ ศึกษาไปทีละขั้นตอนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

-   มองหาว่าตัวเลขที่เราจะใส่นั้น ใส่ได้ที่ ช่องไหนบ้าง โดยจะเริ่มต้นทีละตัวตั้งแต่ 1-9 ตรวจทีละ"ชุด" คอลัมน์คือ C1-C3, C4-C6 และ C7-C9 หรือชุดแถวคือ R1-R3, R4-R6 และR7-R9

-  เมื่อหาตามข้อ 1 จนไม่สามารถจะหาได้ ให้ใช้วิธี ตรวจทีละชุด คอลัมน์ แถว รวมทั้ง Box ด้วยว่าขาดตัวเลขอะไร ระหว่าง 1-9 ที่จะลงในแต่ช่องของชุดนั้น ๆ ได้ เมื่อได้คำตอบที่แน่ชัดว่าเป็นตัวนี้แน่ ให้ใส่ตัวนั้นเลย หากไม่แน่ใจหรือมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งก็ไม่ต้องใส่ หรือห้ามใส่จนกว่าจะแน่ใจ

 

 

 

 

 

 

1. 

ตัวเลขแรกที่ง่ายที่จะเติมได้คือเลข 9 ที่ช่อง R8C1 (คือจุดตัดระหว่างแถว R8 กับคอลัมน์ C1)

เหตุผล

ตอนนี้ให้เราสนใจ Box 7 (กรอบสีแดง)ซึ่งขาดเลข 1 2 5 6 7 9  ตอนนี้ให้เราสังเกตตัวเลขรอบ ๆ ในแนวนอน และใน Box 7 ประกอบด้วยแถว R7-R9 ซึ่งแถว R7 ใน Box7 ไม่สามารถเติมเลข 9 ได้อีก เพราะว่าแถว R7 มีเลข 9 อยู่แล้ว และยังทำให้แถว R9 เติมเลข 9 ไม่ได้อีกเช่นกัน ทำให้ Box 7 สามารถเติมเลข 9 ได้แถวเดียวคือ แถว R8 และในแถว R8 ของ Box7 มีที่ว่างสำหรับเติมเพียงช่องเดียวทำให้เราสามารถเติมเลข 9 ลงไปในช่อง R8C1 ได้ (เกม Sudoku สอนว่าถ้าแน่ใจ 100% ว่าต้องเป็นเลขนี้ มันคือเลขนี้ ถ้าไม่แน่ใจแม้แต่นิดเดียว ไม่ให้ใส่ อย่าเดา)

2. 

                ในหลักการที่ใช้เติมในข้อ 1 ทำให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ  ทำให้ใช้หลักการเติมแบบข้อ 1 ได้ต่ออีกเรื่อย ๆ ดังต่อไปนี้ (บางคนอาจจะคิดไม่เรียงแบบดังต่อไปนี้ก็ได้ แล้วแต่ว่าผู้เล่นจะสังเกตแล้วจะเติมเลขไหนก่อน)

                          1.) เลข  7 ช่อง R9C1,                                                                   2.)  เลข 6 ช่อง R4C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

3.)  เลข 5 ช่อง R7C8                                                                            4.)  เลข 6 ช่อง R7C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 5.) เลข 7 ช่อง R8C5                                                                            6.)  เลข 2 ช่อง R6C4

 

                                                                                            

 

 

7.)  เลข 4 ช่อง R6C3                                                                              8.) เลข 4 ช่อง R5C8

 

                9.)  เลข 5  ช่อง R6C2                                                                             10.) เลข 3 ช่อง R7C4

                               

 

 

 

                                11.)  เลข 3  ช่อง R1C6                                                                           12.) เลข 5 ช่อง R9C3

                13.)  เลข 9  ช่อง R4C4                                                                           14.) เลข 3 ช่อง R4C2

 

 

 

                15.)  เลข 3  ช่อง R6C7                                                                           16.) เลข  3 ช่อง R3C1

                                17.)  เลข 9  ช่อง R6C8                                                                           18.) เลข  9 ช่อง R3C7

 

 

 

                               

                                18.)  เลข  9 ช่อง R1C5                                                                           19.) เลข  5 ช่อง R2C1

                                20.)  เลข 5  ช่อง R3C5                                                                           21.) เลข 2 ช่อง R3C8

 

 

                               

3. 

   

 

เติมเลข 4  ช่อง R7C7            

เหตุผล   

ที่ผ่านมาเราสังเกตและสนใจเป็น Box ว่าสามารถเติมเลขใดได้บาง  ต่อไปนี้จะเปลี่ยนมาสังเกตและสนใจเป็นแถว ๆ บาง  แต่ยังใช้หลักการเดิมเหมือนกับที่ผ่านมา (ซึ่งการที่เราจะดูเป็นแถว ๆ นี้เหมาะกับแถวแถวนั้นมีเลข

5 – 9 ตัว ขึ้นไป) **

                                                                               

 

4.

                    ตัวเลขที่เหลือในตารางอาจจะใช้วิธีเดิมในการเติมต่อก็ได้ แต่สังเกตว่าบางแถวบางBoxเหลือตัวเลขให้เติมเพียงตัวเดียว เพราะฉะนั้นให้เราเติมไปเลยจะง่ายกว่า

 

                1.) Box 4 เหลือตัวเลข 9 ตัวเดียว จึงเติม                                              2.) แถว R6 เหลือตัวเลข 7 ตัวเดียว

เลข 9 ลงไปที่ R5C2 เลย                                                                   จึงเติมเลข  7 ลงไปที่ R6C6 เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                3.) แถว R5 เหลือตัวเลข 1 ตัวเดียว จึงเติม                                           4.) Box 5 เหลือตัวเลข 8 ตัวเดียว

เลข 1 ลงไปที่ R5C6 เลย                                                                       จึงเติมเลข  8 ลงไปที่ R4C6 เลย

                5.) แถว C6 เหลือตัวเลข 4 ตัวเดียว จึงเติม                                           6.) แถว C1 เหลือตัวเลข 4 ตัวเดียว

เลข 4 ลงไปที่ R9C6 เลย                                                                       จึงเติมเลข  4 ลงไปที่ R1C1 เลย

                            

 

 

 

5.

               ให้นำ 2 วิธีข้างต้นมาผสมแล้วใช้ในการเติมตัวเลข

 

                          1.)  เลข  4 ช่อง R3C4                                                                                 2.) เลข 8 ช่อง R3C3

   

            3.)  เลข 8  ช่อง R1C4                                                                             4.) เลข 1 ช่อง R2C5

 

                          5.)  เลข 1  ช่อง R9C4                                                                               6.) เลข 8 ช่อง R9C5

        7.)  เลข 2  ช่อง R9C2                                                                                               8.) เลข 2 ช่อง R7C5

 

 

 

 

 

 

 

                          9.)  เลข 1  ช่อง R7C3                                                                                   10.) เลข 1 ช่อง R1C2

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                11.)  เลข 2  ช่อง R1C3                                                                           12.) เลข 4 ช่อง R2C8

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         13.)  เลข  8 ช่อง R2C7                                                                 14.) เลข 8  ช่อง R8C8

 

                       

                 15.)  เลข 1  ช่อง R8C7                                                                                16.) เลข 1 ช่อง R4C8

 

 

 

 

 

 

17.)  เลข  7 ช่อง R4C7                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลและอธิปราย

 

                 จากการศึกษาเทคนิคการเล่นซูโดกุแล้ว สามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาได้จริง แต่วิธีเหล่านี้เป็นเพียงวิธีเบื้องต้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับกระดานซูโดกุอย่างง่าย และยังต้องอาศัยการฝึกฝนหัดเล่นบ่อย ๆ ถึงจะเข้าใจและชำนาญเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

วาริน นิลศิริสุข (ผู้แปล), บก.บอสตัน โกล์บ (ผู้เขียน).บริหารสมองด้วยเกม Sudoku ระดับง่ายมาก.   

             กรุงเทพมหานคร :  แบร์ พับลิชชิ่ง, 2550

 

http://www.thaisudoku.in.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินโครงงาน

ตอนที่ 1  ความสำคัญของการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์

จงทำเครื่องหมาย  ü ลงใน o  ตามความคิดเห็นของท่าน

1.  โครงงานที่จำทำเป็น                                        o  งานเดี่ยว                         o  งานกลุ่ม

2.  การริเริ่มโครงงาน                                            o  นักเรียนริเริ่มเอง            o  ครูช่วยแนะนำแนวทาง

3.  การพัฒนาตนเอง                                              o  มี                                      o  ไม่มี

4.  การพัฒนางาน                                                   o  มี                                      o  ไม่มี

5.  ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน           o  สอดคล้อง                      o   ไม่สอดคล้อง

6.  ประโยชน์ในชีวิตจริง                                      o  มี                                      o  ไม่มี

ตอนที่ 2  เนื้อหาของโครงงาน ละการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

จงทำเครื่องหมาย  ü  ลงในช่องตรงข้อความที่ท่านเห็นด้วยที่สุด

 

ข้อความ

 

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อยที่สุด

(1)

เนื้อหาโครงงาน

1.  ความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (เนื้อหา)

2.  ความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทาง -

     คณิตศาสตร์,ทักษะ/กระบวนการ

3.  เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเหมาะสมตรงประเด็น

     วิเคราะห์และสังเคราะห์แก้ปัญหาตรงจุดประสงค์

4.  มีการสรุปที่ชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา

5.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน

กระบวนการทำงาน

6.  มีการวางแผนอย่างมีระบบและขั้นตอน

7.  มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

8.  มีการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน

การนำเสนอโครงงาน

9. การรายงานสามารถสื่อความหมายถูกต้อง

10.ความสมบูรณ์ของข้อมูลตามเนื้อหา

11.ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้นำเสนอ

12.ข้อสรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน

 

.................

 

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

.................

 

.......

 

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

.......

 

.................

 

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

.................

 

.......

 

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

.......

 

...............

 

...............

 

...............

...............

...............

 

...............

...............

...............

 

...............

...............

...............

...............

      รวมค่าน้ำหนักความคิดเห็น

 

 

 

 

 

             เฉลี่ย.....................................................................................................................................................................

แบบประเมินโครงงาน

ตอนที่ 1  ความสำคัญของการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์

จงทำเครื่องหมาย  ü ลงใน o  ตามความคิดเห็นของท่าน

1.โครงงานที่จำทำเป็น                                          o  งานเดี่ยว                         o  งานกลุ่ม

2. การริเริ่มโครงงาน                                             o  นักเรียนริเริ่มเอง            o  ครูช่วยแนะนำแนวทาง

3. การพัฒนาตนเอง                                               o  มี                                      o  ไม่มี

4. การพัฒนางาน                                                    o  มี                                      o  ไม่มี

5. ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน            o  สอดคล้อง                      o   ไม่สอดคล้อง

6. ประโยชน์ในชีวิตจริง                                       o  มี                                      o  ไม่มี

ตอนที่ 2  เนื้อหาของโครงงาน ละการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

จงทำเครื่องหมาย  ü  ลงในช่องตรงข้อความที่ท่านเห็นด้วยที่สุด

 

ข้อความ

 

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อยที่สุด

(1)

เนื้อหาโครงงาน

1.  ความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (เนื้อหา)

2.  ความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทาง -

     คณิตศาสตร์,ทักษะ/กระบวนการ

3.  เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเหมาะสมตรงประเด็น

     วิเคราะห์และสังเคราะห์แก้ปัญหาตรงจุดประสงค์

4.  มีการสรุปที่ชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา

5.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน

กระบวนการทำงาน

6.  มีการวางแผนอย่างมีระบบและขั้นตอน

7.  มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

8.  มีการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน

การนำเสนอโครงงาน

9. การรายงานสามารถสื่อความหมายถูกต้อง

10.ความสมบูรณ์ของข้อมูลตามเนื้อหา

11.ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้นำเสนอ

12.ข้อสรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน

 

.................

 

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

.................

 

.......

 

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

.......

 

.................

 

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

.................

 

.......

 

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

.......

 

...............

 

...............

 

...............

...............

...............

 

...............

...............

...............

 

...............

...............

...............

...............

      รวมค่าน้ำหนักความคิดเห็น

 

 

 

 

 

             เฉลี่ย.....................................................................................................................................................................

แบบประเมินโครงงาน

ตอนที่ 1  ความสำคัญของการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์

จงทำเครื่องหมาย  ü ลงใน o  ตามความคิดเห็นของท่าน

1.  โครงงานที่จำทำเป็น                                        o  งานเดี่ยว                         o  งานกลุ่ม

2.  การริเริ่มโครงงาน                                            o  นักเรียนริเริ่มเอง            o  ครูช่วยแนะนำแนวทาง

3.  การพัฒนาตนเอง                                              o  มี                                      o  ไม่มี

4.  การพัฒนางาน                                                   o  มี                                      o  ไม่มี

5.  ความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน           o  สอดคล้อง                      o   ไม่สอดคล้อง

6.  ประโยชน์ในชีวิตจริง                                      o  มี                                      o  ไม่มี

ตอนที่ 2  เนื้อหาของโครงงาน ละการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

จงทำเครื่องหมาย  ü  ลงในช่องตรงข้อความที่ท่านเห็นด้วยที่สุด

 

ข้อความ

 

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

(5)

มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อยที่สุด

(1)

เนื้อหาโครงงาน

1. ความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (เนื้อหา)

2.  ความเหมาะสมในการใช้แนวคิดทาง -

     คณิตศาสตร์,ทักษะ/กระบวนการ

3.  เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเหมาะสมตรงประเด็น

     วิเคราะห์และสังเคราะห์แก้ปัญหาตรงจุดประสงค์

4.  มีการสรุปที่ชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา

5.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน

กระบวนการทำงาน

6.  มีการวางแผนอย่างมีระบบและขั้นตอน

7.  มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

8.  มีการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน

การนำเสนอโครงงาน

9. การรายงานสามารถสื่อความหมายถูกต้อง

10.ความสมบูรณ์ของข้อมูลตามเนื้อหา

11.ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้นำเสนอ

12.ข้อสรุปของโครงงานบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน

 

.................

 

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

.................

 

.......

 

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

.......

 

.................

 

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

 

.................

.................

.................

.................

 

.......

 

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

 

.......

.......

.......

.......

 

...............

 

...............

 

...............

...............

...............

 

...............

...............

...............

 

...............

...............

...............

...............

      รวมค่าน้ำหนักความคิดเห็น

 

 

 

 

 

             เฉลี่ย.....................................................................................................................................................................

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

 

1.    นางสาวอุบลวรรณ               ไพรจิตร                                ม.6/1     เลขที่ 10

2.   นางสาวเจนจิรา                      คงมาก                                   ม.6/1     เลขที่ 13

3.   นางสาวณัชชา                        บูรโสถิกุล                           ม.6/1     เลขที่ 17

4.   นางสาวดารารัตน์                  สรรเจริญเผ่าไทย                 ม.6/1     เลขที่ 18

5.   นางสาวภาอรุณ                      ภิรมย์พร้อม                          ม.6/1     เลขที่ 20

6.   นางสาวรวีวรรณ                   เบ้าเหนียว                            ม.6/1     เลขที่ 22

7.   นางสาวอรสา                         พงษ์ศิริไพรศาล                   ม.6/1     เลขที่ 29