โครงงานคณิตศาสตร์

 

โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
 เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของของนักศึกษา

 

 

จัดทำโดย

กลุ่ม  Abnormaths

 

 

เสนอ

อาจารย์   สมบัติ  สัณหรัติ

 

 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   2550

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

 

 

 

 

 

คำนำ

               โครงงานในการทำแบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ได้ออกไปหาประสบการณ์ของชีวิตและได้พบเจอกับผู้คนมากมายและได้รู้ถึงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลในการใช้เวลาว่างเป็นเช่นไรกันบ้าง   นักศึกษาบางคนก็อาจชอบที่จะกลับบ้านมากกว่าไปเดินตามแหล่ง ชอปปิ้ง      
        ดังนั้นคณะทำงานได้สุ่มทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจำนวน  200   ชุด   หากผิดพลาดประการใดผู้จัดทำก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย  โครงงานนี้จะสามารถปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียนและเวลาตามจุดประสงค์ของวิชามากที่สุด

 

 

 

 

 

คณะทำงาน

 

 

 

 

สารบัญ

หน้า

 

 

บทคัดย่อ

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถามจริง  3   คน

ผลสรุป

-          จำนวนคน

-          คิดเป็นร้อยละ

-          กราฟแสดง

แบบประเมิน

คณะทำงาน

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ

โครงงานสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550

เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของนักศึกษา

ความเป็นมา

         ปัจจุบันสถานที่ที่หมู่นักศึกษาชอบไปมีจำนวนมาก  เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ต่างๆมากมาย  ทำให้มีแหล่ง ช็อปปิ้งให้หมู่นักศึกษามากขึ้น  หรือนักศึกษาบางคนก็อาจชอบที่จะกลับบ้านมากกว่าไปเดินตามแหล่ง ช็อปปิ้ง  ดังนั้นคณะทำงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เวลาว่างของนักศึกษา  ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชอบทำกิจกรรมใดบ้างในเวลาเลิกเรียนหรือวันหยุด  โครงงานนี้จึงเกิดขึ้น

จุดประสงค์

1.       เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของนักศึกษา

2.       เพื่อจะได้ทราบเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เวลาว่างของนักศึกษา

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.       คณิตศาสตร์ – กระบวนการทางสถิติ

2.       ภาษาไทย – การใช้ภาษาในการสื่อสาร  สื่อความหมาย  และการนำเสนอข้อมูล

วิธีการดำเนินงาน

1.       สมาชิกประชุมปรึกษาและร่วมกันวางแผนโครงงานสำรวจความคิดเห็น  เสนอบทคัดย่อต่อครูที่ปรึกษาประจำวิชา  เพื่อพิจารณาความสำคัญของปัญหา ความเหมาะสม  และแก้ไขให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

2.       คณะทำงานดำเนินการตามกระบวนการทางสถิติ  ได้แก่  เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งการเรียนรู้  เช่น  ห้องสมุด  เว็บไซต์ต่างๆ ชุมชน  เป็นต้น  สร้างแบบสอบถาม  และ  ตรวจสอบความถูกต้อง  เสนอครู

3.       ทำสำเนาแบบสอบถามจำนวน  200  ชุด  สำรวจความคิดเห็นนักศึกษา  โดยการสุ่มตัวอย่างนักศึกษา 200 คนนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  ค่าสถิติที่ใช้คือ ฐานนิยมในรูปแบบค่าร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามค่ามากไปสู่น้อย

4.       นำค่าการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปผลโดยภาครวมและอภิปรายผลในภาคบรรยาย

5.       สรุปผลการทำโครงงาน  นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมห้องเรียนเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือ  ความสมบูรณ์ของข้อมูล  แล้วจัดทำรูปเล่มโครงงาน 1 เล่ม  รูปเล่มแบบสำรวจ 1 เล่ม  ส่งครูที่ปรึกษาประจำวิชา

 

 

 

สถานที่       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลา    ประมาณ  3  สัปดาห์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของนักศึกษา

2.       ทราบเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เวลาว่างของนักศึกษา

 

สรุปผลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550ของแต่ละคน

1. กิจกรรมที่นักศึกษาทำมาก  ได้แก่  กลับบ้าน  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  141 คน   คิดเป็นร้อยละ  70.5

2. กิจกรรมที่นักศึกษาทำปานกลาง ได้แก่  เข้าห้องสมุด  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  91 คน  คิดเป็นร้อยละ  45.5

3. กิจกรรมที่นักศึกษาทำน้อย  ได้แก่  ไปบ้านเพื่อน  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  98 คน   คิดเป็นร้อยละ 49

4. กิจกรรมที่นักศึกษาไม่ทำกิจกรรม  ได้แก่  ทำงานกลางคืน  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  154  คน  คิดเป็นร้อยละ  77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสรุป

           การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550 เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างของนักศึกษาของแต่ละคน   จำนวน  200  ชุด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับมาจำนวน  200  ชุด  แต่ละชุดมีคำตอบครบทั้ง  200  ชุด

- ตารางที่  1   แสดงจำนวนคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการดังนี้

 

 

รายการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง

ระดับความคิดเห็น

รวม

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่ทำกิจกรรม

1.เรียนพิเศษ

22

50

61

67

200

2.เดินตามห้างสรรพสินค้า

33

83

76

8

200

3.ทำงาน part time

22

33

46

99

200

4.ไปบ้านเพื่อน

22

62

98

18

200

5.เล่นกีฬา

37

73

70

20

200

6.เที่ยวตามคลับ

8

25

47

120

200

7.เข้าห้องสมุด

32

91

64

13

200

8.ทำงานกลางคืน

8

11

27

154

200

9.ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม

99

75

19

7

200

10.เล่นดนตรี

25

53

67

55

200

11.กลับบ้าน

141

38

14

7

200

 

 

 

- ตารางที่  2   แสดงร้อยละของจำนวนคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการดังนี้

 

 

รายการกิจกรรมการใช้เวลาว่าง

ระดับความคิดเห็น

รวม

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่ทำกิจกรรม

1.เรียนพิเศษ

11

25

30.5

33.5

100

2.เดินตามห้างสรรพสินค้า

16.5

41.5

38

4

100

3.ทำงาน part time

11

16.5

23

49.5

100

4.ไปบ้านเพื่อน

11

31

49

9

100

5.เล่นกีฬา

18.5

36.5

35

10

100

6.เที่ยวตามคลับ

4

12.5

23.5

60

100

7.เข้าห้องสมุด

16

45.5

32

6.5

100

8.ทำงานกลางคืน

4

5.5

13.5

77

100

9.ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม

49.5

37.5

9.5

3.5

100

10.เล่นดนตรี

12.5

26.5

33.5

27.5

100

11.กลับบ้าน

70.5

19

7

3.5

100

 

 

 

- ตารางที่  3   แสดงกราฟของจำนวนคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะทำงานกลุ่ม Abnormaths

1.นางสาว   ปาลิตา  สุรินทวงศ์    ม.5/4   เลขที่  8

2.นางสาว  มณทิพย์   เขียวชอุ่ม   ม.5/4   เลขที่  10

3.นางสาว   วณิชชา   ประคองขวัญ   ม.5/4  เลขที่  12

4.นางสาว  วนิดา   ภูมิชนะจิต    ม.5/4  เลขที่  13

8.นาย   ทศพร    อินบุญ     ม.5/4   เลขที่   38